Stowarzyszenie

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska należy do REFA Group, z centralą w Darmstadt w Niemczech. REFA to największa w Europie, działająca globalnie, organizacja non – profit, kształcąca w zakresie organizacji pracy. Stowarzyszenie przenosi do Polski blisko 90 lat doświadczeń REFA w doradztwie i szkoleniach w tym obszarze, stosując uznane w świecie metody i instrumenty organizacji pracy. Drugim partnerem strategicznym REFA Wielkopolska jest WIFI – Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich czyli Austriacki Instytut Pomocy Gospodarczej, który jest największym dostawcą usług szkoleniowych w Austrii obecnym na rynku od ponad 60-ciu lat. Rocznie w ponad 31.400 kursach i szkoleniach, od kursów zawodowych, poprzez naukę języków obcych, dedykowane projekty e-learning’owe, do wyszukanych treningów menedżerskich, uczestniczy około 360.000 osób, to daje 20% udziału w rynku i stawia WIFI na pozycji lidera w Austrii.
 
Certyfikaty REFA i WIFI są rozpoznawane i cenione na całym świecie, jako wyraz najwyższego profesjonalizmu w zakresie organizacji pracy i zarządzania.
 
Celem REFA Wielkopolska jest poprawa konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych poprzez wzrost ich produktywności, a także poprawa warunków pracy osób tam zatrudnionych. REFA prowadzi szkolenia i doradztwo skierowane do specjalistów i kadry kierowniczej, szczególnie średniego szczebla zarządzania, we wszystkich obszarach produkcji i usług. Jednolita terminologia metodologii REFA w zakresie organizacji przedsiębiorstw ułatwia międzynarodowy transfer know-how. Podstawą kształcenia REFA jest modularna struktura szkoleń. Obejmuje ona ponad 300 modułów. Umożliwia to elastyczne dostosowanie kształcenia do potrzeb instytucji i pracowników. Przeprowadzane w Polsce szkolenia cechuje ta sama wysoka jakość, jak szkolenia organizowane w 23 innych krajach na świecie.
 

Dzisiaj REFA w Polsce to:

 • 86 trenerów REFA licencjonowanych przez REFA Bundesverband e.V
 • ponad 300 modułów szkoleniowych REFA po polsku
 • ponad 15.000 stron oryginalnych materiałów szkoleniowych REFA po polsku (w tym praktyczne przykłady i formularze przygotowane do natychmiastowego zastosowania)
 • setki firm w Polsce, które korzystają z naszej wiedzy
 • około 80.000 osobogodzin szkoleń rocznie

Trenerzy REFA są absolwentami studium pedagogicznego w zakresie kształcenia osób dorosłych. Należą do wybranej grupy osób posiadających licencję trenera REFA Bundesverband e.V. Szkolenia prowadzimy we własnych – w pełni wyposażonych, klimatyzowanych – salach dydaktycznych lub w zakładach pracy. Za administrację odpowiada profesjonalny zespół pracowników, który ma do dyspozycji niezbędne aplikacje komputerowe, w tym własny system administracji szkoleniami REFA, umożliwiający pełną automatyzację obiegu dokumentów i informacji. Od 2005r. realizujemy złożone projekty szkoleniowo-doradcze, w tym przeszło 20 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Longlife Learning

 
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

Akredytacja

Na podstawie art. 68 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska wniosku

przyznała akredytację

placówce, dla działalności oświatowej prowadzonej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w formach pozaszkolnych, obejmujących kursy:

 • Organizator procesów produkcyjnych
 • Industrial Engineering
 • Organizator pracy w biurach

 

Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

Know-How

W związku z pojawiającymi się pytaniami, Stowarzyszenie REFA Wielkopolska uprzejmie informuje, że jedynymi polskimi podmiotami, które mogą legalnie świadczyć usługi szkoleniowe i doradcze w oparciu o know-how REFA w Polsce są Stowarzyszenie REFA lub Fundacja Polska REFA.

W związku z powyższym żaden podmiot (firma czy osoba fizyczna) nie jest uprawniony do świadczenia wymienionych wyżej usług na własną rękę, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, licencji trenera lub wykładowcy czy członkostwa w Stowarzyszeniu.

Wszelkie informacje o naruszeniu powyższej zasady prosimy zgłaszać na adres:biuro@refa.pl

 

Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

Trenerzy

Kadrę licencjonowanych trenerów REFA tworzy grupę specjalistów w zakresie organizacji pracy. To nie tylko osoby, które ukończyły szkolenia REFA, ale również praktycy zajmujący istotne stanowiska w firmach produkcyjnych oraz w administracji.

Trenerzy REFA są absolwentami studium pedagogicznego w zakresie kształcenia osób dorosłych. Należą do wybranej grupy osób posiadających licencję trenera REFA Bundesverband e.V.

Specjalny program szkoleń i doradztwa, pozwala doskonalić umiejętności naszych trenerów.

Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

Członkostwo

 

Korzyści członkostwa

 1. Dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu organizacji pracy: szkolenia, seminaria,  konferencje, wizyty studialne, benchmarking.
 2. Czynny udział w życiu Stowarzyszenia: wpływ na rozwój REFA w Polsce, spotkania integracyjne.
 3. Możliwość bycia trenerem REFA – podnoszenie kwalifikacji.
 4. Zniżki członkowskie: tylko dla członków możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Roczna opłata członkowska wynosi 100 zł.

Deklaracja

Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniemosób fizycznych i prawnych.

REFA Wielkopolska realizuje swoje cele w szczególności poprzez praktyczne zastosowanie metody REFA w tym:

a) Szkolenia, warsztaty, seminaria b) Porady organizacyjne c) Projekty usprawniające organizację pracy

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd REFA Wielkopolska na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.

 

Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

Władze Stowarzyszenia

 

 

Beata Nowaczyk

Prezes Stowarzyszenia
Absolwentka Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Z REFA współpracuje od 1992r. jako szkoleniowiec i konsultant z zakresu działań usprawniających proces produkcji, normowania czasu pracy i rachunku kosztów. Jest licencjonowanym trenerem REFA. Przeprowadziła prawie 3000 godzin szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach planowania i sterowania produkcją, zarządzania i marketingu oraz analiz kosztów. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami szkoleniowo-doradczymi i projektami finansowanymi z funduszy UE
 

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Frankowski

Maria Dawid

Agnieszka Grzelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

 

Historia REFA

Rozwój REFA po Pierwszej Wojnie Światowej

REFA Bundesverband e.V. zawsze traktowało siebie jako partnera oferującego wiedzę z zakresu nowoczesnej i efektywnej organizacji pracy, organizacji zakładów i rozwoju przedsiębiorstw. Po pierwszej wojnie światowej REFA nie tylko się utrzymała, ale i wyrosła na jedną z największych prywatnych instytucji edukacyjnych w Niemczech. Było to możliwie ponieważ przy ciągle zmieniających się wymaganiach gospodarczo-technologicznych, Stowarzyszenie dostrzegało potrzebę merytorycznych i strukturalnych zmian metod i środków kształcenia.

Od początku REFA była aktywnym partnerem instytucji gospodarczych. 30 września 1924 roku w Berlinie członkowie założyciele, menedżerowie przedsiębiorstw takich, jak: AEG, Borgis, Loewe i Siemens, utworzyli pod przewodnictwem Ericha Kothe „Reichsausschuss für Arbeitsermittlung” (Krajowy Komitet do Spraw Badania Pracy), w skrócie zwany REFA. Dwa lata skrupulatnej pracy wystarczyły, aby stworzyć podwaliny przyszłej REFA. Pierwsze kursy przeprowadzone w Berlinie okazały się sukcesem. Były one wzorem dla kursów organizowanych później w całych Niemczech.

Latem 1924 roku opracowany przez Hegnera „Podręcznik wstępnej kalkulacji czasów obróbki”, wywołał burzę w przemyśle. Podręcznik ten podważył wszystkie dotychczasowe publikacje książkowe. Materiały zebrane w podręczniku Hegner wykorzystywał w kursach organizowanych dla przemysłu. Był on pierwszym wykładowcą REFA.

Inspiracja z USA

Podstawą działania REFA są badania nad czasem pracy. Przykładem stała się Ameryka: Frederick Winslow Taylor w swojej fenomenalnej książce „Shop Management” po raz pierwszy zarysował znaczenie studium czasu dla nowoczesnego kierowania przedsiębiorstwem. Obok Taylora pojawił się również Gillberth, twórca studium ruchu. Obaj opublikowali swoje przemyślenia, wzajemnie je uznali, jednak do trwałej współpracy między nimi nie doszło.

Rozszerzenie działalności

Wolą twórców REFA było zebranie wszystkich opracowań z dziedziny ustalania czasu pracy, zweryfikowania i udostępnienia ich opinii publicznej w jednolitej formie, pozwalającej na samodzielne studiowanie oraz będącej podstawą dla prowadzonych kursów. Już na początku lat 30-tych REFA zajęła się zagadnieniami studium pracy i wartościowaniem pracy. Zainteresowani i spragnieni wiedzy młodzi inżynierowie szerokim strumieniem parli do nowego obszaru nauki. Po latach stagnacji, odżywający przemysł domagał się naukowego wsparcia w dziele odbudowy gospodarki.

Celem REFA było określenie rentownych rozwiązań w zakresie możliwości produkcyjnych oraz potrzeb pracujących ludzi. Wkrótce opracowano czas przepływu pracy. Studium czasu zakłada z góry, że ustalenie czasu pracy wymusi konieczność szczegółowego ujęcia i usprawniania przepływu. To było pierwsze rewolucyjne osiągnięcie w historii REFA. Drugim dokonaniem było opracowanie studium pracy opartego na mierzeniu, szacowaniu oraz kształtowaniu systemów pracy.

REFA zawsze przykładała dużo starań, aby teoretyczne i naukowe rozwiązania przenieść na praktykę. W rezultacie w zakładach każdej wielkości, a przede wszystkim w średnich i małych przedsiębiorstwach można zastosować rozwiązania REFA.

Misja

REFA wprowadza usprawnienia, nie tylko w obszarze produkcji, ale w usługach i zarządzaniu. Szkolenia REFA spełniają fundamentalną rolę w niepowtarzalnej metodzie kształcenia dorosłych, ponieważ trenerzy REFA łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zawodowym w produkcji i administracji. Wiedza, kompetencje, umiejętności i rozumienie są koniecznym warunkiem praktycznej racjonalizacji pracy, podstawowymi elementami systemu kształcenia według REFA.

 

Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

Podziel się informacją: