Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (v.pol)

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

Nowością w programie są tzw. Projekty partnerskie Leonardo (od 2008 roku) oraz Certyfikacja projektów mobilności (od 2009 roku).

Do składania wniosków zapraszamy: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych i ich organizacje, organizacje branżowe, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe (,,NGO”).

Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.

Zachęcamy również do korzystania z możliwości dofinansowania w celu przygotowania projektów (Wizyty Przygotowawcze).

Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją i kształceniem ustawicznym uzupełniają także Wizyty Studyjne.

Program Leonardo da Vinci ściśle współpracuje Krajowym Centrum EUROPASS, które od stycznia 2009 roku jest umiejscowione w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Źródło: www.leonardo.org.pl

Edukacja bez barier

„Edukacja bez barier – Program szkoleniowy wspierający edukację osób o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych”

Cele projektu:

Polska jako członek Unii Europejskiej jest krajem, który posiada największy odsetek osób z niskim wykształceniem zawodowym. Założeniem projektu jest likwidacja barier tak, aby osoby te mogły i chciały dalej się uczyć. Celem projektu jest transfer do Polski stosowanego w Niemczech, innowacyjnego programu szkoleniowego dla edukatorów zajmujących się kształceniem zawodowym.

W wyniku transferu osoby z niższym poziomem wykształcenia zawodowego będą kształcone w Polsce w sposób pobudzający ich ciekawość, likwidujący istniejące często wśród tej grupy bariery przed dalszym uczeniem się, wyrabiający w nich nawyk ustawicznego kształcenia.

Partnerzy:

Transferzentrum für Neurowissenschaft und Lernen – ZNL – Niemcy, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer – Polska, Hellenic Regional Development Centre z Grecji.

Efekty projektu:

Dzięki temu projektowi Polska powinna w znaczący sposób poprawić niekorzystną sytuację osób o niskich kwalifikacjach zawodowych na rynku pracy oraz polepszyć wskaźniki uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym.

Budżet:

Całkowity budżet projektu opiewa na 296.640,00 Euro.

Kierownikiem projektu jest Leszek Nowaczyk. W obu projektach przewidziano spotkania partnerskie, stanowiące kamienie milowe projektu. Są one odzwierciedleniem idei wspólnej Europy i służą wzajemnemu zrozumieniu się narodów.

Leszek Nowaczyk

Tel. +48 61 827 94 10 Fax. +48 61 827 94 11 Kom. +48 604 965 079 leszek.nowaczyk@refa.poznan.pl

adres: www.edukacjabezbarier.eu

 

BetreuerInnenqualifizierung in Deutsch

Wzrastające zapotrzebowaniena opiekunów osób starszych coraz częściej zaspokajane jest w Niemczech i Austrii przez opiekunów / opiekunki domowe (PB) – są wśród nich są pomoce domowe i opiekunowie sprawujący 24 godzinną pomoc pochodzący z Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza z Bułgarii, Rumunii, Polski , Słowacji, Czech i Węgier. Pracujący już w Niemczech i Austrii opiekunowie domowi posiadają coraz częściej podstawową znajomość języka niemieckiego, na ogół jednak nie znają języka fachowego i nie dysponują umiejętnościami międzykulturowymi potrzebnymi w kontaktach zpodopiecznymi i członkami ich rodzin.

Celem projektu "BID –nauka niemieckiego dla opiekunów domowych" jest stworzenie materiałów szkoleniowych do nauki języka niemieckiego imateriałów informacyjnych na temat wykonywaniazawodu opiekuna w Niemczech i Austrii. Materiałyszkoleniowe służą wspieraniu opiekunów w nauce języka niemieckiego, zaś materiały informacyjne są źródłem wiedzy o sprawach prawnych i administracyjnych, co ułatwić ma wykonywania zawodu w Niemczech i Austrii. Materiały szkoleniowe nie mają być zbiorem ćwiczeń językowych i gramatycznych, ale przede wszystkim mają skupić się na życiu zawodowym. Obejmować będą rozmowy i dyskusje znajdujące zastosowanie w typowych sytuacjach zawodowych, np. opieka osobista, gotowanie, sprawy administracyjne itd.

Wszystkie produkty powstałe w ramach projektu – testy samooceny, moduły szkoleniowe, materiały informacyjne –będą dostępne w wersji papierowej oraz jako materiały do poprania zIDIAL4P-Online-Center. Tym samym osoby, które zamierzają wykonywać ten zawód w Niemczech lub Austrii, będą miały poprzez internet dostęp do materiałów do nauki zawodowego języka niemieckiego jeszcze przed wyjazdem.

Konsorcjum projektu składa się z dziesięciu instytucji z ośmiu krajów: Austria, Niemcy, Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja, Czechy i Węgry.

Czas trwania projektu: 11.01.2012 – 31.10.2014 Projekt BID (LLP-LDV-TOI-12-AT-0009) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme.

Strona projektu BID

Skuteczny urzędnik, zadowolony obywatel

„Skuteczny urzędnik, zadowolony obywatel – dobre praktyki w nowoczesnym państwie UE”

Cele projektu:

Wizja pierwszego projektu powstała w odniesieniu do zmian zachodzących w administracji samorządowej. Celem projektu jest adaptacja i przetestowanie pakietu szkoleniowego z zakresu organizacji pracy w administracji. Pakiet szkoleniowy będzie oparty o doświadczenia innych krajów UE (Niemcy i Grecja) oraz wypracowane w ramach projektu profil kompetencji ogólnych pracownika administracji UE. Podsumowaniem działań będzie certyfikacja przygotowanego pakietu szkoleniowego.

Partnerzy:

REFA Wielkopolska zaprosiła do udziału w projekcie partnerów z 4 krajów:
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER z Polski,
REFA Bundesverband e. V. z Niemiec,
Fraunhofer IPA Slovakia ze Słowacji
Hellenic Regional Development Centre z Grecji.
 

Efekty projektu:

Dzięki projektowi powstanie pakiet szkoleniowy dla pracowników administracji szczebla samorządowego zaadaptowany do polskich i słowackich warunków. Wypracowany i opublikowany zostanie, odpowiadający standardom krajowym i europejskim, profil ogólnych kompetencji urzędników pracujących na szczeblu samorządowym. 60 pracowników administracji samorządowej weźmie udział w szkoleniach z zakresu organizacji pracy w administracji. Dodatkowo wszelkie aktualności z zakresu organizacji pracy zostaną zgromadzone w internetowym repozytorium wiedzy.

Budżet:

Wartość budżetu projektu wynosi 388.177,00 Euro.

Kierownikiem projektu jest Piotr Gmerek.

Piotr Gmerek

Tel. +48 61 827 94 17 Fax. +48 61 827 94 11 Kom. +48 606 712 789 piotr.gmerek@refa.poznan.pl

 

e-MSP

Multimedialne narzędzia wspomagające szkolenie pracowników małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie metod organizacji pracy.

CEL:

Celem głównym projektu było skrócenie o 40% czasu nauczania oraz poprawa efektywności nauczania metod organizacji pracy pracowników MSP woparciu o multimedialne narzędzia szkoleniowe.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zwiększenie efektywności pracy uczestników szkoleń poprzez dobranie metod organizacji pracy szczególnie przydatnych w codziennej praktyce
 2. Zwiększenie efektywności nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania

PARTNERZY:

 1. REFA Wielkopolska,
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer,
 3. REFA Bundesverband (Niemcy),
 4. IPA (Slowacja),
 5. Racionalizační Agentura s.r.o. (Czechy),
 6. HRDC (Grecja)

REZULTATY/PRODUKTY PROJEKTU:

W ramach projektu powstało 5 multimedialnych modułów szkoleniowych w 6 językach, dotyczących wybranego jednego procesu gospodarczego realizowanego w przedsiębiorstwie. Wybrane zakresy tematyczne są elementami podstawowej wiedzy każdej osoby odpowiedzialnej za optymalizację pracy własnej i/lub podległych jej pracowników.

 1. Moduł Kształtowanie (organizacja) pracy
 2. Moduł Ustalanie czasu pracy
 3. Moduł Planowanie zasobów (ludzie, urządzania, materiały)
 4. Moduł Rachunek kosztów
 5. Moduł Zarządzania jakością

Każdy z modułów E.MSP składa się z 6 elementów:

 • [E-jak e-learning] Element e-learningowy wprowadzający w zagadnienie, a także przeznaczony do powtórzenia materiału, przećwiczenia innych możliwości rozwiązania problemu, pogłębiający wiedzę i sprawdzający poziom zdobytej wiedzy.
 • [M jak makieta] Makieta lub symulacja wybranego procesu. Niezależnie od formy jest to fizyczne (nie komputerowe) odzwierciedlenie procesu/przedmiotu pracy. Makieta pozwala uczestnikom zajęć wypróbowywać różne możliwości kształtowania procesu. Mobilizuje do pracy w zespole.
 • [S jak symulacja] Symulacja komputerowa np. w odniesieniu do modułu z rachunku kosztów jest to kalkulacja kosztów wybranego procesu (sporządzona w formie kalkulacji doliczeniowej z zakładowym arkuszem rozliczeniowym). Symulacja ta odzwierciedla kolejne próbowane przez uczestników możliwości ukształtowania procesu.
 • [P jak prezentacja] Prezentacja multimedialna (max. 12 slajdowa) stanowiąca teoretyczne uzupełnienie zajęć i/ lub podsumowanie partii materiału. Prezentacja jest wykorzystywana przez trenerów w trakcie zajęć np. w odpowiedzi na pytania uczestników wykraczające poza planowany zakres zajęć.
 • [T jak trener] Materiały dla trenerów (ca. 30 stronnicowy zeszyt A4 ze wskazówkami przeprowadzania zajęć dla osób dorosłych, z wykorzystaniem wiedzy kognitywistycznej) – 10 zeszytów
 • [U jak uczestnik] Materiały dla uczestników (ca. 30 stronnicowy zeszyt A4 do ćwiczeń i notatek, zawierający optymalny zakres wiedzy z danego zakresu)

BUDŻET: Wartość budżetu wynosi: 397.497,00 Euro

Do pobrania:

Raport Badawczy

Instrumenty ewaluacji szkoleń

Leszek Nowaczyk

Tel. +48 61 827 94 10 Fax. +48 61 827 94 11 Kom. + 48 604 965 079 leszek.nowaczyk@refa.poznan.pl

 

EQF

Europejskie Ramy Kwalifikacji narzędziem łączącymróżne systemy kształcenia organizatorów procesów produkcyjnych – EQF

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu: www.organizator-produkcji.eu

CEL

Celem głównym projektu jest ułatwienieporównania systemów kształcenia organizatorów procesów produkcyjnych oraz ichtransfer pomiędzy krajami i instytucjami poprzez wpisanie stosowanych systemówkształcenia w Europejskie Ramy Kwalifikacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Porównanie w kontekście europejskim i branżowym zadań zawodowych pracowników zajmujących się organizacją procesów produkcyjnych i stworzenie tym samym bazy dla określenia modułów szkoleniowych odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw.
 2. Zdefiniowanie umiejętności niezbędnych pracownikom zajmującym się organizacją procesów produkcyjnych zgodnie z metodologia MES
 3. Uzyskanie wspólnego rozumienia kwalifikacji zawodowych wybranych zawodów poprzez „wpisanie ich w format EUROPASS”
 4. Adaptacja posiadanych modułów szkoleniowych pod kątem uzyskiwania przez uczestników szkoleń niezbędnych kompetencji zawodowych (usługa, produkt, decyzja)
 5. Wypracowanie modelowego programu szkoleń
 6. Zapewnienie porównywalności różnych systemów kształcenia organizatorów procesów produkcyjnych

PARTNERZY:

 1. REFA Wielkopolska,
 2. Fundacja „Fundusz Współpracy”,
 3. Fundacja Polska REFA,
 4. IPA (Slowacja),
 5. European Line Group (Bulgaria),
 6. HRDC (Grecja),
 7. ATH Bielsko-Biała
 8. Uniwersytet Techniczny Zielona Góra

PLANOWANE REZULTATY/PRODUKTY PROJEKTU

 • Uniwersalne moduły pracy dla zadań zawodowych pracowników zajmujących się organizacją procesów produkcyjnych. Rezultatem modułu (zadania zawodowego) ma być usługa, produkt lub decyzja.
 • Opis kwalifikacji pracowników zajmujących się organizacją procesów produkcyjnych według danych potrzebnych do wystawienia dokumentu w formacie EUROPASS
 • Moduły szkoleniowe (zgodnie metodologią MES) przewidziane na opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania zadań zawodowych przez pracowników zajmujących się organizacją produkcji.
 • Transfer modułów szkoleniowych w Europejskie Ramy Kwalifikacji

BUDŻET: Wartość budżetu wynosi:331 809,00 Euro

Leszek Nowaczyk

Tel. +48 61 827 94 10 Fax. +48 61 827 94 11 Kom. +48 604 965 079 leszek.nowaczyk@refa.poznan.pl

 

TOP TRAINER

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska organizuje wyjazd 16 trenerów (osób zaangażowanych w szkolenia) do Niemiec. Osoby te, czynnie zaangażowane w działalność szkoleniową łączą przekazywane treści na szkoleniach REFA z wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej, w różnych branżach przemysłu, administracji oraz instytucjach naukowych.

Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń z osobami zajmującymi kształtowaniem procesów roboczych, wyznaczaniem kierunków kształcenia kadr w przedsiębiorstwach/instytucjach, a także zajmujących się prowadzeniem szkoleń i przygotowywaniem zakresów szkoleń w przedsiębiorstwach/instytucjach niemieckich. Pobyt pozwoli również poznać specyfikę organizacji w niemieckim kręgu kulturowym.

Realizacja projektu ma spełnić poniższe cele:

 • wzrost wiedzy i doświadczenia trenerów
 • zaangażowanie trenerów REFA w ubogacanie treści prowadzonych przez nich szkoleń
 • dostosowanie zdobytych doświadczeń do treści  i zakresu szkoleń przeznaczonych dla MSP
 • zebranie doświadczeń o dostosowaniu szkoleń REFA do ram EQF

Efektem projektu będzie opracowanie dla celów szkoleniowych nowych koncepcji z zakresu organizacji produkcji i administracji stosowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach i instytucjach niemieckich oraz włączenie ich do treści szkoleń REFA. Wymiana pomoże lepiej opracować nowe ćwiczenia oraz przykłady praktyczne wykorzystywane podczas szkoleń REFA dla odbiorców z MSP.

Poprawa jakości szkoleń REFA wpłynie pozytywnie na wizerunek REFA w Polsce. Tym samym wzmocni się jeszcze bardziej pozycja REFA jako kompetentnego partnera-instytucji szkoleniowej w obszarze szkoleń organizatorów procesów produkcyjnych i administracji.

Projekt będzie realizowany w Niemczech we współpracy z REFA Bundesverband e.V.

Organizator zapewnia uczestnikom pokrycie kosztów

 • przejazdu tam i z powrotem
 • zakwaterowania
 • transport za granicą w trakcie trwania wymiany
 • ubezpieczenia

Planuje się, że 4 grupy a’4 osoby podróżować będą prywatnymi samochodami osobowymi. Samochody będą własnością uczestników. Tym samym rozwiązana zostanie kwestia podróży na terenie Niemiec.

Planowane  daty wyjazdu

Numer grupy

Liczba uczestników

Liczba opiekunów

Czas trwania

Zakładane daty wyjazdu z Polski orazpowrotudo Polski

Zakładane datyrozpoczęcia i zakończeniawymiany/stażu w instytucji przyjmującej

Kraj organizacji przyjmującej

1

4

0

1

05-11.11.2010

06-10.03.2010

DE

2

4

0

1

05-11.11.2010

06-10.03.2010

DE

3

4

0

1

06-12.02.2010

07-11.02.2010

DE

4

4

0

1

06-12.02.2011

07-11.02.2011

DE

TRANSCOMPETENCES

Projekt Przejrzystość ogólnych kompetencji i możliwości ich rozwoju na przykładzie wybranych państw członkowskich (Transcompetences), 2010-2012 jest realizowany w ramach wspólnotowego programu Kształcenie przez całe życie.

 

 

 

Partnerzy:

 

Głównym celem projektu jest zaproponowanie rozwiązania, które przyczyni się do wzrostu przejrzystości i porównywalności kompetencji uzyskanych przez obywateli Unii Europejskiej, w szczególności tych którzy pracują bądź poszukują pracy w administracji publicznej. Rozwiązanie to będzie mogło być zastosowane w Europass protfolio.

Celem szczegółowym partnerów projektu jest przygotowanie metody (w formie specjalnej karty) umożliwiającej dokonanie samooceny i opisu posiadanych kompetencji ogólnych ( w tym społecznych i organizacyjnych) w formie, która pozwoli na zastosowanie w Europass CV. W realizacji powyższego celu zostanie wykorzystany profil kompetencji ogólnych opracowany w ramach projektu Efektywny urzędnik zadowolony obywatel – dobre praktyki w nowoczesnych krajach Unii Europejskiej finansowanego przez podprogram Leonardo da Vinci wchodzący w skład programu Kształcenie przez całe życie.

Osoby przygotowujące swoje CV w formacie Europass CV powinny umieścić informacje o posiadanych kompetencjach. Niestety obecnie obowiązująca forma tego CV nie proponuje metody, którą możnaby wykorzystać do dokonania samooceny poziomu zdobytych kompetencji, co zwiększyłoby ich porównywalność w stosunku do innych osób. Opracowanie powyższej metody pomoże osobom przygotowującym swoje cv ocenić poziom posiadanych kompetencji ogólnych oraz przyczyni się do wzrostu ich przejrzystości szczególnie wśród potencjalnych pracodawców.

 

Rezultaty projektu

Narzędzie do samooceny kompetencji ogólnych urzędników lokalnej administracji

Zunifikowane narzędzie do samooceny kompetencji ogólnych, opracowane w ramach projektu, pomaga osobie przygotowującej swoje CV określić posiadane kompetencje ogólne (w tym społeczne i organizacyjne) i ich poziom (w skali 1-5). Wyniki przeprowadzonej samooceny można podsumować wykorzystując przygotowany do tego celu wykres (w kształcie „pająka), opracowany w przyjaznej dla użytkownika formie graficznej. Narzędzie do samooceny kompetencji ogólnych jest dostępne w 6 językach (angielskim, holenderskim, niemieckim, polskim i portugalskim, włoskim). Osoby zainteresowane otrzymaniem narzędzia proszone są o kontakt pocztą elektroniczną ze Stowarzyszeniem "Transfer" na adres s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl lub ze Stowarzyszeniem "REFA Wielkopolska" na adres biuro@refa.pl.

Raport na temat szkoleń dot. kompetenecji ogólnych adresowanych do administracji publicznej w Polsce Raport zawiera informacje o szkoleniach dot. kompetencji ogólnych adresowane do pracowników administracji jak również informacje i dane dot. organizacji administracji samorządowej, struktury organizacyjnej, organów uprawnionych do podejmowania decyzji oraz wykaz zadań realizowanych przez administrację lokalną, źródeł jej dochodów, a także opis systemu zarządzania kadrami.

Analiza porównawcza działalności administracji lokalnej Niemiec, Holandii, Polski, Portugalii i Włoch Analiza zwiera porównanie sposobów organizacji administracji lokalnej ww. państw. W prezentacji podsumowującej wyniki ww. analizy przedstawiono informacje o zasięgu terytorialnym, strukturze organizacyjnej i organach uprawnionych do podejmowania decyzji. Dokonano porównania systemów wyborczych, w ramach których wybierane są władze administracji lokalnej w poszczególnych państwach. Przeanalizowano realizowane zadania, zasady tworzenia budżetu adm. lokalnej. Dokonano porównania systemów zarządzania zasobami ludzkimi , w tym zasad zatrudniania pracowników i planowania ich rozwoju zawodowego.

Projekt „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”

w skrócie 3xŚrodowisko – projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer oraz Związek Rzemiosła Polskiego w ramach Programu Life+

Projekt jest adresowany do polskich małych i średnich przedsiębiorstw z sześciu branż:

 1. budowlanej
 2. spożywczej
 3. motoryzacyjnej
 4. usług osobistych
 5. poligraficznej
 6. drzewnej

Cele projektu to:

 1. zmniejszenie zużycia wybranych zasobów o 10% w 100 firmach dzięki wdrożeniu systemu monitorowania i niezbędnych zmian organizacyjno-technologicznych
 2. zmiana podejścia do wykorzystania zasobów wśród 1000 pracowników z 500 przedsiębiorstw poprzez analizę i generowanie pomysłów poprawy efektywności wykorzystania zasobów podczas pracy nad min. 125 pomysłami poprawy efektywności wykorzystania zasobów w firmach
 3. poprawa świadomości potrzeby działań firm na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów poprzez przekazanie 3000 przedsiębiorcom pakietu informacji o korzyściach ekonomicznych i środowiskowych, powstałych w wyniku oszczędności zasobów
 4. kształtowanie w społeczeństwie postawy przyjaznego dla środowiska wykorzystania zasobów poprzez dotarcie do 10.000 firm i osób prywatnych z informacją o możliwości wpływu jednostki na zmniejszenie zużycia zasobów
 5. kształtowanie przyjaznego podejścia do wykorzystania zasobów w administracji poprzez wypracowanie trzech rekomendacji dla resortów rządowych i samorządowych

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.3xsrodowisko.pl

 
 
Podziel się informacją: